Naudojimo sąlygos

Teisinis pranešimas

Interneto svetainės www.mentos.lt (toliau – Svetainė) savininkė yra - Perfetti van Melle Benelux B.V. (toliau – PVM), įmonių grupės PERFETTI VAN MELLE GROUP (toliau – PVM grupė) bendrovė, kurios identifikavimo duomenys pateikiami toliau.

 

Juridinis adresas: Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Nyderlandai

Mokesčių mokėtojo kodas: NL001875607B01

Telefonas: +31 76 5275000

Faksas : +31 76 5228560

Registracijos duomenys: 20045885

 

Prieiga prie interneto svetainės

Šis Teisinis pranešimas reglamentuoja naudotojo (toliau – Naudotojas) prieigą prie Svetainės ir naudojimąsi ja, siekiant pateikti Naudotojui informaciją, susijusią su PVM grupe, PVM, jos produktais, veikla ir akcijomis.

Lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis ja, Naudotojas sutinka su šio Teisinio pranešimo, Privatumo ir slapukų naudojimo politikos ir Svetainės Slapukų naudojimo politikos nuostatomis.

Prieš naudodamasis Svetaine, Naudotojas turi atidžiai perskaityti Teisinį pranešimą, Privatumo politiką ir Slapukų naudojimo politiką, nes šie dokumentai gali būti bet kuriuo metu pakeisti. Jei Naudotojas nesutinka su Teisinio pranešimo sąlygomis, jis negali naudotis Svetaine ar jos turiniu.

 

Svetainės naudojimas ir funkcijos

Naudotojas sutinka tinkamai naudotis Svetaine ir joje pateikta informacija, vadovaudamasis taisyklėmis ir šiuo Teisiniu pranešimu, taip pat laikydamasis kitų būtinų sąlygų, kuriuos PVM gali nustatyti šios Svetainės atžvilgiu.

Be to, Naudotojas neatlieka jokių veiksmų, siekdamas pakenkti, piktnaudžiauti ir (arba) pernelyg apkrauti Svetainę ar bet kokiu būdu sutrikdyti įprastą jos veikimą.

Naudotojas yra informuotas, kad nesilaikant Teisinio pranešimo, Privatumo politikos ir Slapukų politikos nuostatų ar bet kokių kitų susijusių Svetainėje pateiktų sąlygų, PVM pasilieka teisę apriboti, sustabdyti ir (arba) uždrausti Naudotojo prieigą prie Svetainės, naudodamasi bet kokiomis reikalingomis techninėmis priemonėmis.

PVM siekia palaikyti tinkamą Svetainės veikimą, išvengti klaidų arba, jei reikia, jas ištaisyti, ir tinkamai atnaujinti Svetainės turinį. Tačiau PVM negarantuoja, kad bus suteikta ar pratęsta prieiga prie Svetainės, ar kad Svetainės turinyje nėra klaidų, ar kad jos turinys yra atitinkamai atnaujintas.

 

Atsakomybė

Naudotojas yra išimtinai atsakingas už prieigą prie Svetainės ir naudojimąsi joje pateikiama informacija ar mechanizmais.

PVM neatsako už jokią žalą ir (arba) nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus dėl prieigos prie Svetainės informacijos ar naudojimosi ja, ypač dėl bet kokios informacijos, susijusios su trečiosiomis šalimis, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją, sugeneruotą operacinės sistemos, virusų ir (arba) sistemos atakų. PVM taip pat neatsako už Naudotojo patirtą žalą dėl netinkamo naudojimosi Svetaine, aptarnavimo ar veikimo sutrikimų, informacijos perdavimo ir (arba) interneto ryšio sutrikimų ar trūkumų.

Be to, PVM neatsako už jokią žalą ir (arba) nuostolius Naudotojo programinei ir (arba) techninei įrangai, atsiradusius dėl prieigos prie Svetainės ir naudojimosi ja.

Naudotojas atsako už bet kokią PVM patirtą žalą ir nuostolius dėl Naudotojo įsipareigojimų pagal šį Teisinį pranešimą ar bet kokių kitų sąlygų, bet kuriuo metu pateiktų Svetainėje ir (arba) nustatytų teisės aktais, nevykdymo.

 

Nuorodų politika

a) Nuorodos į Svetainę 

Trečiosios šalys, pageidaujančios savo interneto svetainėje talpinti nuorodą į Svetainę (toliau – Susiejusi svetainė), turi gauti išankstinį raštišką PVM sutikimą, laikytis taikomų įstatymų ir jokiomis aplinkybėmis netalpinti savo ar trečiųjų šalių turinio, kuris būtų: (i) neteisėtas, žalingas, smurtinis, rasistinis, diskriminuojantis, žeminantis, seksualinio pobūdžio ir pan. ir (arba) (ii) nederamas arba netinkamas pagal PVM veiklą.

Nuorodos pateikimas jokiu būdu nereiškia, kad PVM palaiko, reklamuoja, garantuoja, prižiūri ir (arba) rekomenduoja Susiejusios svetainės turinį ir (arba) paslaugas, ar kad ji yra atsakinga už tokios svetainės turinį.

Nesilaikant bet kurios iš pirmiau išdėstytų sąlygų, PVM gali nedelsdama atšaukti Susiejusiai svetainei duotą sutikimą ir tokia svetainė privalės nedelsdama pašalinti nuorodą.

b) Nuorodos į kitas interneto svetaines

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos, nukreipiančios Naudotoją į kitas interneto svetaines (toliau – Susietos svetainės).

Susietos svetainės jokiu būdu nereiškia, kad PVM rekomenduoja, skatina, tapatinasi ir (arba) laikosi Susietose svetainėse pateiktų pareiškimų, turinio ir (arba) teikiamų paslaugų. Dėl to PVM neatsako už Susietų svetainių turinį ir kitas sąlygas, o Naudotojas yra atsakingas už turinio ir sąlygų patikrinimą bei sutikimą su jais kiekvieno prisijungimo ar naudojimosi Susietomis svetainėmis metu.

 

Intelektinės nuosavybė 

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetainės dizainu, duomenų bazėmis, kompiuterio programomis (įskaitant išeitinį kodą), įvairiais Svetainę sudarančiais elementais (tekstu, grafika, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, spalvų deriniais ir kt.) (toliau – Turinys), jų struktūra, pasirinkimu ir tvarka, yra PVM, PVM grupės ar joms licenciją išdavusių asmenų nuosavybė. Bet kokie Svetainėje pateikiami logotipai (įskaitant (bet neapsiribojant) prekės ženklus ir (arba) dizainą) yra PVM, PVM grupės ar joms licenciją išdavusių asmenų nuosavybė.

Naudojimasis Svetaine nereiškia, kad suteikiamos kokios nors teisės į Svetainę ar jos Turinį.

Naudotojui griežtai draudžiama atkurti, keisti, platinti, viešai paskelbti, pateikti, panaudoti ištrauką ir (arba) kitais būdais neteisėtai platinti ar naudoti Svetainę, jos Turinį ir (arba) PVM logotipus.

Neteisėtai naudojant Svetainę, jos Turinį ir (arba) PVM logotipus ar pažeidus PVM ir (arba) PVM grupės intelektinės nuosavybės teises, bendrovė gali imtis atitinkamų teisinių veiksmų ir tai gali sukelti teisinę atsakomybę.

 

Atskiriamumas 

Jei bet kurios šio Teisinio pranešimo nuostatos visiškai ar iš dalies pripažįstamos negaliojančiomis, toks negaliojimas taikomas tik atitinkamai nuostatai ar daliai, o kitos nuostatos lieka galioti, atsižvelgiant į galios netekusią nuostatą ar dalį. Šiuo tikslu negaliojančia laikoma tik negaliojančia pripažinta Teisinio pranešimo nuostata ar dalis, ir jokia kita nuostata ar dalis nelaikoma negaliojančia ar kitaip paveikta negaliojimo, išskyrus kai tai paveikia visą Teisinį pranešimą.

Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Perfetti van Melle Benelux B.V. (toliau – PVM) rūpinasi jūsų privatumu ir yra įsipareigojusi jį saugoti. „Perfetti Van Melle“ gali rinkti interneto svetainės lankytojų duomenis.

Šią interneto svetainę administruoja PVM.

Ši privatumo politika nustato, kokius duomenis renkame, kaip juos naudojame ir saugome.

Ši politika nurodo, ką daryti, jei nenorite kad jums lankantis mūsų interneto svetainėje būtų renkami jūsų asmens duomenys, ir kaip pakeisti jūsų mums jau pateiktus duomenis.

Ši privatumo politika netaikoma reklaminiams skydeliams, loterijoms ir kitai reklaminei medžiagai ir akcijoms, kurias remiame ar kuriose dalyvaujame, ir kurios yra talpinamos trečiosioms šalims priklausančiose interneto svetainėse.

 

Duomenų valdytojas

Tokiu būdu tvarkomų duomenų valdytojas yra „Perfetti Van Melle Benelux B.V.“

 

Tvarkomų asmens duomenų rūšys

Navigacijos duomenys

Šios interneto svetainės veikimą palaikančios kompiuterinės sistemos ir programinės įrangos procesai įprasto veikimo metu gauna tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas yra numanomas naudojantis interneto komunikacijos protokolais. Ši informacija nėra renkama tam, kad būtų siejama su konkrečiais identifikuotais asmenimis, tačiau dėl procesų ir sąsajų su trečiosioms šalims priklausančiais duomenimis, naudotojai gali būti identifikuoti dėl pačių duomenų pobūdžio. Šiai duomenų kategorijai priskiriami prie interneto svetainės prisijungiančių asmenų kompiuteriuose išsaugoti IP adresai ir vardai, pageidaujamų išteklių URI (universalaus išteklių identifikatoriaus) adresai, užklausos laikas, užklausos perdavimo į serverį būdas, gauto atsakymo failo dydis, skaitmeninis kodas, rodantis serverio pateikto atsakymo būseną (geras, klaida ir kt.), bei kiti parametrai, susiję su operacine sistema ir naudotojo kompiuterio struktūra bei sąlygomis. Šie duomenys naudojami gauti tik anoniminę statistinę informaciją apie svetainės naudojimą, patikrinti, ar ji veikia tinkamai, ir baigus tvarkyti yra nedelsiant ištrinami. Įvykus duomenų tvarkymo pažeidimui, šie duomenys gali būti naudojami nustatyti atsakomybę.

 

Asmens duomenys

Mes galime rinkti asmens duomenis. Asmens duomenys reiškia informaciją, kuri leidžia identifikuoti jus asmeniškai.

Paprastai tai yra jūsų vardas, pavardė, adresas, naudotojo vardas. el. pašto adresas, telefono numeris ir kredito kortelės informacija. Mes galime rinkti naudotojų pateiktus duomenis tik siekdami atsakyti į užduotus klausimus ir tokie duomenys tvarkomi laikantis šios politikos ir taikomų įstatymų.

 

Naudotojo savanoriškai pateikti duomenys

Jei naudotojas pasirinktinai, aiškiai ir savanoriškai pateikia asmens duomenis, užpildydamas šioje interneto svetainėje esančias registracijos formas, tai reiškia, kad bendrovė įgyja tokius pateiktus duomenis. PVM tvarko tokius duomenis tam, kad suteiktų pageidaujamas paslaugas ir, su jūsų sutikimu, el. paštu siųstu informacinę ir reklaminę medžiagą.

 

Vaikų apsauga

PVM yra įsipareigojusi saugoti vaikų privatumą. Ši interneto svetainė yra skirta naudoti 16 metų ir vyresniems asmenims. Jei jums yra 16 metų, tačiau dar nėra 18, prašome perskaityti šios privatumo politikos sąlygas drauge su tėvais (globėjais) ir įsitikinti, kad jas suprantate. Nors mes neatsakome už naudotojų amžiaus nustatymą, galime atlikti patikrinimą.

Jei jums yra mažiau nei 16 metų, atkreipkite dėmesį, kad jums reikalingas tėvų (globėjų) leidimas (sutikimas) naudotis šia interneto svetaine ir kreiptis į mus bei pateikti asmens duomenis.

 

Tvarkymo tikslas

Jūs galite nuspręsti, ar norite mums pateikti savo asmens duomenis. Kai kuriais atvejais asmens duomenys yra reikalingi norint įvykdyti tam tikras funkcijas. Visoje interneto svetainėje jūsų gali būti prašoma pateikti asmens duomenis registruojantis į loterijas ar konkursus, norint gauti informaciją ar naujienas el. paštu, dalyvauti apklausose ar pateikti komentarą ar klausimą. Tokiais atvejais PVM naudoja iškylantįjį ekraną, kuriame pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir laukelis, kurį pažymėdami išreiškiate sutikimą. Užtikriname, kad PVM nerenka jokių asmens duomenų, išskyrus tuos, kuriuos pateikiate savanoriškai.

PVM naudoja jūsų asmens duomenis tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti (pvz., atsakyti į jūsų klausimą, įtraukti jus į konkursą ar išsiųsti jums pavyzdį). Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti naudojami tobulinti mūsų produktus bei interneto svetainę ir pasiūlyti jums kitų produktų ir paslaugų, kurie galėtų jus sudominti (įskaitant mūsų siūlomus kartu su kitomis bendrovėmis). Duomenis galime perduoti kitoms „Perfetti Van Melle Group“ įmonių grupės įmonėms ir trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai palaiko PVM veiklą ir interneto svetainės kūrimą.

Jūsų pateiktus duomenis galime papildyti kitais turimais ar iš trečiųjų šalių gautais duomenimis. Tai darome rinkodaros tikslais, siekdami pateikti daugiau jūsų poreikius atitinkančių produktų ir paslaugų.

 

Susitarimai dėl duomenų tvarkymo

Svarbu žinoti, kad asmens duomenys yra tvarkomi laikantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų. Asmens duomenis tvarko bendrovė PVM arba PVM tiesiogiai paskirtas duomenų tvarkytojas. Duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei reikalinga pasiekti tikslams, kuriems duomenys buvo surinkti ar vėliau tvarkomi.

Specialios apsaugos procedūros padeda užkirsti kelią atsitiktiniam ar tyčiniam duomenų sunaikinimui ar praradimui, neteisėtai prieigai prie duomenų ir neteisėtam ar tikslų, kuriems buvo surinkti duomenys, neatitinkančiam tvarkymui. Vadovaudamasi įstatymais ir pagrindiniais tarptautiniais standartais, bendrovė PVM taip pat įdiegė papildomas apsaugos priemones, skirtas sumažinti riziką, susijusią su renkamų ir tvarkomų asmens duomenų konfidencialumu, vientisumu ir prieinamumu.

 

Duomenų atskleidimas, perdavimas ir platinimas

Savo surinktus duomenis galime perduoti kitoms „Perfetti Van Melle Group“ įmonių grupės įmonėms ir trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai palaiko PVM veiklą ir interneto svetainės kūrimą. Kai kuriais atvejais PVM pasitelkia trečiąsias šalis tvarkyti ir analizuoti duomenis. Išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, duomenys nėra niekam atskleidžiami ar perduodami, nebent to reikalautų sutartiniai ar teisiniai įsipareigojimai ar naudotojai tam būtų davę sutikimą.

Tvarkydami ir perduodami asmens duomenis, PVM ir trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai imasi tinkamų priemonių užtikrinti asmens duomenų saugumą.

 

Duomenų subjekto teisės

PVM informuoja, kad naudotojas turi teisę prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis, juos ištaisyti ar pašalinti, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkėlimą ir teisę atšaukti duotą sutikimą, raštu kreipdamasis į PVM adresu: Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Nyderlandai arba el. paštu pvmdpo@it.pvmgrp.com, nurodydamas Duomenų apsaugos pareigūną kaip gavėją ir būtinai pateikdamas asmens tapatybės dokumentą ar kitą tapatybę patvirtinantį dokumentą.

PVM pasilieka teisę bet kuriuo metu patikrinti dalyvio pateiktų asmens duomenų teisingumą, taip pat laimėtojų amžių ir tapatybę, prieš perduodama prizus. 

 

Slapukai

Slapukai yra tekstinės rinkmenos, kuriuos interneto svetainės serveris išsaugo jūsų kompiuterio kietajame diske. „Perfetti Van Melle“ naudoja slapukus, siekdama palengvinti naršymą svetainėje ir geriau pritaikyti svetainę ir siūlomus produktus pagal jūsų pomėgius ir poreikius. Slapukai taip pat gali būti naudojami paspartinti naršymą interneto svetainėje ateityje. Pavyzdžiui, interneto svetainė gali atpažinti, kad esate pateikę asmens duomenis, ir nebeprašyti pateikti tų pačių duomenų dar kartą.

Taip pat galime naudoti slapukus rinkti informacija apie jūsų kompiuterį, pavyzdžiui, IP adresą (jūsų kompiuteriui priskirtą kodą naršant internete), interneto naršyklės tipą ar naudojamą operacinę sistemą ir susieti šią informaciją su jūsų asmens duomenimis. Tai padeda užtikrinti, kad naršyti svetainėje būtų kuo patogiau, o jos informacija būtų lengvai randama.

Norėdama išsaugoti slapukus, bendrovė „Perfetti Van Melle“ naudoja iškylantįjį ekraną, kuriame pateikiama informacija apie slapukus ir laukelis, kurį pažymėdami išreiškiate sutikimą. Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose. Atsisakius naudoti interneto svetainės slapukus, kai kurios svetainės skiltys gali tapti nepasiekiamos arba, lankydamiesi svetainėje, galite negauti asmeniškai pritaikytos informacijos.

 

„Google Analytics“

Interneto svetainėse gali būti naudojami analizės įrankiai, pavyzdžiui „Google Analytics“ ir (arba) „Unica“, skirti stebėti jūsų veiklą interneto svetainėje ir išsaugoti tokią informaciją kaip apsilankymo laikas, ar lankėtės joje anksčiau ir kokia interneto svetainė jus nukreipė į mūsų svetainę. Interneto svetainės statistika gali būti naudojama pritaikyti svetainę jūsų poreikiams ir vertinti (anonimiškai ir bendrai) interneto svetainės lankomumo statistiką. Šią informaciją naudojame vertinti savo interneto svetainės pateikimo efektyvumą ir rengti statistines ataskaitas.

Kai naudojame „Google Analytics“, šią informaciją galime perduoti „Google“, kurią „Google“ gali naudoti tobulinti savo produktus ir paslaugas. Nei mes, nei „Google“ nenaudoja (ir neįgalioja trečiųjų šalių naudoti) šių įrankių stebėti ar rinkti jūsų asmens duomenis ar susieti jūsų asmens duomenis su „Google Analytics“ duomenimis.

 
Taškų žymos

Kai kuriuose interneto puslapiuose duomenys gali būti renkami, naudojant taškų žymas (dar vadinamas skaidriaisiais GIF failais). Tokie duomenys gali būti perduoti trečiosiomis šalimis, kurios tiesiogiai palaiko PVM reklaminę veiklą ir svetainės kūrimą. Pavyzdžiui, informacija apie mūsų svetainės lankytojų naudojimąsi interneto svetaine gali būti perduota trečiosios šalies reklamos agentūrai, siekiant geriau pritaikyti reklaminius skydelius PVM interneto svetainėse. Duomenys, surinkti naudojant taškų žymas, neidentifikuoja jūsų asmeniškai, tačiau gali būti susieti su jūsų asmens duomenimis.

 
Privatumo politikos pakeitimai

PVM reguliariai peržiūri savo privatumo ir saugos politiką ir, jei reikia, ją koreguoja pagal įstatymų ar organizacijos nustatytus pakeitimus ar technologijų raidos nulemtus pokyčius. Bet kokie politikos pakeitimai paskelbiami šiame puslapyje.

Slapukų naudojimo politika

Slapukai – tai automatiniai procesai, skirti gauti informaciją apie interneto naudotojo pasirinkimus jam lankantis tam tikroje interneto svetainėje, kad būtų atpažįstami pasikartojantys naudotojo apsilankymai ir būtų galima asmeniškai pritaikyti svetainės turinį ir paspartinti naršymą.

Slapukų rūšys

Toliau pateikiama slapukų klasifikacija pagal jų savybes:

a) pagal tai, kokia įmonė juos valdo:

-         savi slapukai. Jie siunčiami į naudotojo galinį kompiuterį iš vykdytojo, teikiančio naudotojo pageidaujamą paslaugą, valdomo kompiuterio ar domeno;
-         trečiųjų šalių slapukai. Jie siunčiami į naudotojo galinį kompiuterį ne iš vykdytojo kompiuterių sistemos ar domeno, o iš kitos įmonės, kuri tvarko duomenis, gautus naudojant slapukus.

 

b) pagal tai, kiek laiko jie išlieka aktyvūs:

        sesijos slapukai. Jie renka ir saugo duomenis tol, kol naudotojas yra prisijungęs prie interneto puslapio;
        ilgalaikiai slapukai. Duomenys išsaugomi kompiuterių sistemoje ir gali būti pasiekiami ir tvarkomi slapuką pateikusio asmens nustatytą laiko tarpą.

 

c) pagal paskirtį:

        techniniai slapukai. Jie leidžia naudotojui naršyti interneto svetainėje, platformoje ar programėlėje ir naudotis įvairiomis joje esančiomis parinktimis ir paslaugomis, pavyzdžiui, patikrinti duomenų srautą ir perdavimą, identifikuoti sesiją, gauti prieigą prie ribotos prieigos skilčių, įsiminti užsakymą sudarančius elementus, apdoroti užsakymą, užregistruoti prašymą ar dalyvavimą renginyje, naudotis saugos priemonėmis, išsaugoti turinį, norint platinti vaizdo ir garso įrašus ar kitą turinį socialiniuose tinkluose;
        pritaikymo slapukai. Jie leidžia naudotojams gauti prieigą prie paslaugų pagal tam tikras iš anksto nustatytas bendrąsias naudotojo kompiuterio sistemos charakteristikas, pavyzdžiui, kalbą, naršyklės, per kurią jungiamasi prie paslaugos, tipą, regiono, iš kurio jungiamasi prie paslaugos, konfigūraciją ir pan.; 
        analizės slapukai. Jie leidžia stebėti ir analizuoti interneto svetainių naudotojų elgesio dėsningumus (pavyzdžiui, stebėti veiksmus interneto svetainėse, nustatyti naudotojų naršymo profilius, siekiant pagerinti interneto svetainių veikimą, atsižvelgiant į naudojimosi paslaugomis analizę);
        reklamos slapukai. Jie leidžia valdyti interneto svetainėje esančius reklaminius plotus, remiantis tokiais kriterijais kaip turinys ar rodomų reklamų dažnumas;
        reklamos pagal elgseną slapukai. Jie leidžia valdyti interneto svetainėje esančius reklaminius plotus ir saugoti naudotojų elgsenos informaciją, gautą nuolat stebint naršymo įpročius. Ši informacija leidžia sudaryti naudotojo profilį ir pagal jį rodyti reklamą. 

 

Slapukų išjungimas

Naudotojas gali konfigūruoti interneto naršyklę, kad ji automatiškai priimtų arba atmestų slapukus.

Jei naudotojas nusprendžia atsisakyti slapukų, kai kurios funkcijos gali būti apribotos.

Slapukų blokavimo ir pašalinimo procedūra gali skirtis priklausomai nuo interneto naršyklės, todėl jos nustatymus galite bet kuriuo metu pakeisti, vadovaudamiesi savo interneto naršyklės instrukcijomis, kurios pateikiamos toliau. 

         „Internet Explorer“ slapukų nustatymai
         „Firefox“ slapukų nustatymai
         „Google Chrome“ slapukų nustatymai
         „Safari“ slapukų nustatymai

Šios interneto naršyklės gali būti atnaujinamos ar keičiamos, todėl negalime garantuoti, kad jos tiksliai atitinka jūsų interneto naršyklės versiją.

 

Svetainėje naudojami slapukai

Svetainėje naudojami šių rūšių slapukai: 

 • Funkciniai slapukai
  Google Tag Manager: leidžia įdiegti slapukus, nekeičiant svetainės kodo.
 • Analitiniai slapukai
  Google Analytics: puslapio pežiūros stebėjimo informacija siunčiama į Google Analytics
 • Reklamos slapukai
  Facebook Connect: leidžia vartotojams naršyti puslapyje prisijungus su savo facebook paskyra
  Facebook Custom Audience: seka Facebook'e susikurtas auditorijas
  Facebook Pixel: seka puslapio konversijas ir siunčia duomenis į Facebook
  DoubleClick: Google reklamos priemonė, kuri gali stebėti tą patį naudotoją įvairiose svetainėse

Jei turite daugiau klausimų, susijusių su slapukų naudojimu, galite juos pateikti raštu el. pašto adresu: mentos@vilandra.lt (nurodant gavėją: Perfetti van Melle dėmesiui).

INFORMACIJA DUOMENŲ SUBJEKTUI

Vadovaujantis taikomais asmens duomenų apsaugos įstatymais, Perfetti van Melle Benelux B.V. (toliau – PVM) informuoja, kad bendrovei PVM pateikti asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) yra renkami ir tvarkomi kontroliuojant PVM, laikantis toliau pateiktų nuostatų.

 

a.Tvarkymo tikslai ir teisėtumas

Asmens duomenis tvarkyti būtina norint palaikyti santykius tarp jūsų ir PVM. Siekdama tinkamai valdyti šiuos santykius, bendrovė PVM tvarko Asmens duomenis, kurie gali apimti ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie sveikatą, rasę ar etninę kilmę, narystę profesinėse sąjungose, religinius įsitikinimus.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi elektroninėmis priemonėmis ir rankiniu būdu, vadovaujantis loginiais kriterijais, atitinkančiais tikslus, kuriems Asmens duomenys yra renkami, ir visais atvejais laikantis taikomų asmens duomenų apsaugos įstatymų.

b.Duomenų perdavimas ir platinimas

Asmens duomenis tvarko tik PVM įgalioti darbuotojai arba trečiųjų šalių įmonės (įskaitant ir kitas PVM įmonių grupės įmones), įstaigos ar specialistai, kurie, kaip duomenų tvarkytojai, teikia tam tikras duomenų tvarkymo paslaugas arba vykdo veiklą, reikalingą pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti.

Asmens duomenys jokiu būdu nėra platinami.

c.Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Palaikant mūsų santykius gali reikėti perduoti kai kuriuos Asmens duomenis į trečiąsias šalis, kur yra įsikūrusios kitos „Perfetti Van Melle Group“ įmonių grupės įmonės ar PVM partneriai.

d. Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys saugomi tol, kol galioja santykiai tarp Šalių. Po to Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek reikalinga vykdyti teisinius reikalavimus, įpareigojančius PVM saugoti Asmens duomenis ilgesnį laiko tarpą.

e. Duomenų subjekto teisės

PVM informuoja, kad turite teisę prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis, juos ištaisyti ar pašalinti, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkėlimą ir teisę atšaukti duotą sutikimą, raštu kreipdamiesi į PVM adresu: Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete inval 20, 4815 HK Breda, Nyderlandai arba el. paštu pvmdpo@it.pvmgrp.com, nurodydami Duomenų apsaugos pareigūną kaip gavėją.

Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Pasidalink su draugais